Nabídka partnerství | O nás | Erudikum

Nabídka partnerství

Nabídka partnerství

Partner sdružení

Podporuje sdružení formou:

 • finančního příspěvku bez přímé souvislosti s určitým projektem, přičemž
 • partnerská smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s pravidelným ročním partnerským příspěvkem a
 • partnerství může být ukončeno vzájemnou dohodou nebo výpovědí kteroukoli ze stran, a to z jakéhokoli důvodu.
 • Partner dodá sdružení logo v elektronické podobě (ve vektorové formátu) za účelem své propagace.

Partner sdružení získává možnost:

 • prezentace své společnosti na webových stránkách sdružení ve formě:
  • umístění loga (logo viditelné na hlavní straně i na všech úrovních webových stránek),
  • uvedení rozsahu a délky spolupráce (označení typu partnerství a délky jeho trvání),
  • popisu společnosti partnera na vyhrazené stránce (rozsah je omezen),
  • hypertextového odkazu na vlastní webové stránky partnera (jako součást loga),
 • další prezentace společnosti ve formě:
  • umístění loga na všech reklamních a propagačních materiálech sdružení,
  • distribuce propagačních materiálů partnera účastníkům jednotlivých projektů sdružení,
  • ústní zmínky o spolupráci v průběhu jednotlivých projektů sdružení,
  • uvedení názvu partnera v reklamním zápatí všech e-mailů sdružení.
 • Předmětem jednání může být též exkluzivita v rámci okruhu společností se shodným hlavním předmětem činnosti.

Partner vzdělávací akce

Partner finančně podpoří jeden konkrétní projekt sdružení.

Partner vzdělávací akce získává možnost:

 • prezentace své společnosti na webových stránkách sdružení ve formě:
  • umístění loga (logo viditelné na stránkách informujících o daném projektu)
  • hypertextového odkazu na webové stránky partnera (jako součást loga na stránkách informujících o daném projektu)
 • další prezentace společnosti ve formě:
  • umístění dodaného loga (v elektronické podobě) na všech reklamních a propagačních materiálech daného projektu sdružení
  • umístění banneru s logem partnera na stěnu v sále, příp. rollup
  • PowerPoint prezentace promítané v rámci smyčky před zahájením semináře a během přestávek (standardně je čas pro každého partnera omezen na půl minuty – doporučujeme tedy max. tři slidy)
  • letáku do desek pro účastníky obsahující materiály z přednášek (standardně 1 list A4)
  • video prezentace bez zvuku, která je nepřetržitě promítaná na LCD TV v sále (standardně 2 minuty pro každého partnera)
  • ústní zmínky o spolupráci v průběhu daného projektu
 • Předmětem jednání může být též stánek partnera pro účely prezentace vlastních produktů a služeb, ústní vystoupení, větší rozsah propagačních materiálů k distribuci účastníkům semináře, product placement apod.