Konference Úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků | Vzdělávací akce | Erudikum

Konference Úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků

Konference Úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků

Oblast úhradové regulace patří mezi věcně i právně nejobtížnější legislativní disciplíny v rámci resortu zdravotnictví. Náročnost je ještě umocněna politickým rozměrem dané problematiky. Český právní řád již zažil revoluci v úhradové regulaci léčivých přípravků ve vazbě na vstup ČR do EU a také jakožto přímý důsledek judikatury Ústavního soudu.

Z výše uvedených důvodů rozhoduje o úhradách léků od roku 2008 Státní ústav pro kontrolu léčiv ve správním řízení, přičemž odvolacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví. Od této významné změny uplynulo již téměř 8 let, a tak nastal čas pro vyhodnocení, zda byla naplněna očekávání jednotlivých stakeholderů, co se podařilo a kde naopak existuje prostor pro zlepšení.

Problematika úhrad je v současnosti o to aktuálnější, že se s ohledem na ústavní stížnost a další projevy nefunkčnosti současného modelu úhradové regulace zdravotnických prostředků jeví jako nezbytné připravit a schválit novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přinese do této specifické oblasti regulace široce požadovanou transparentnost, nezávislost a přezkoumatelnost. Ministerstvo zdravotnictví se při plnění tohoto náročného úkolu rozhodlo maximálně využít zavedené mechanismy současné úhradové regulace léčiv.

Návrh nové koncepce z dílny Ministerstva zdravotnictví se v současné době nachází v připomínkových řízeních, tedy v té fázi legislativního procesu, kdy je široká odborná debata zcela nezbytná a nezastupitelná.

V kontextu výše uvedeného bychom Vás rádi pozvali na konferenci Úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků, která se uskuteční ve středu 4. 11. 2015 od 9 hodin v Orea hotelu Pyramida (Bělohorská 24, Praha 6). V rámci konference vystoupí se svými příspěvky zástupci všech zainteresovaných stran, tedy regulátoři (MZSÚKL), zdravotní pojišťovny (VZPSvaz zdravotních pojišťoven), nemocnice, odborné společnosti, pacientské organizace a průmysl. V pozici odborného garanta bude celé setkání moderovat JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Na konferenci se prosím přihlaste prostřednictvím registračního formuláře. Dbejte prosím na pečlivé vyplnění všech údajů v registračním formuláři, neboť tento formulář je jediným zdrojem informací o účastnících, na základě kterého připravujeme mimo jiné také certifikáty o absolvování konference a odesíláme veškeré účetní doklady. V případě, že se Vám nepodaří registrační formulář zobrazit nebo odeslat, kontaktujte nás.

Program


08.30–09.00

Prezence účastníků


09.00–09.20

Vývoj judikatury v oblasti úhradové regulace LP a ZP

JUDr. Jakub Král, Ph.D.


09.20–09.50

Nová koncepce úhradové regulace ZP z dílny MZ

JUDr. Radek Policar


09.50–10.10

Pohled MF na budoucnost úhradové regulace ZP

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch


10.10–10.30

Priority VZP ve vztahu k budoucí úhradové regulaci ZP

Ing. Martin Jelínek, Ph.D.


Coffee break


10.50–11.10

Pohled CzechMed na budoucnost úhradové regulace ZP

MUDr. Miroslav Palát, MBA


11.10–11.35

Zavádění úhradové regulace LP a její přenositelnost na ZP

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.


11.35–12.15

Dopolední panelová diskuse

Za účasti:

 • JUDr. Radek Policar – Ministerstvo zdravotnictví
 • Mgr. Irena Storová – Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – Ministerstvo financí
 • MUDr. JUDr. Petr Honěk – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • MUDr. Miroslav Palát, MBA –  CzechMed
 • MUDr. Pavel Hroboň, M.S. – Advance Healthcare Management Institute
 • Jana Petrenko – Koalice pro zdraví
 • prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. – Česká lékařská společnost JEP

Oběd


13.15–13.35

Zkušenosti lékárníků s úhradovou regulací LP

MUDr. Mgr. Jaroslav Maršík


13.35–13.55

Zkušenosti ČAFF s úhradovou regulací a náměty na změny

Mgr. Martin Mátl


13.55–14.15

Priority SZP v rámci úhradové regulace ZP

Ing. Jan Beneš


14.15–14.35

Úhradová regulace specifických ZP vydávaných na poukaz

Ing. Pavel Krupička


Coffee break


14.55–15.15

Legislativní pohled na problematiku úhradové regulace LP a ZP

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Karel Hlaváček


15.15–16.00

Odpolední panelová diskuse

Za účasti:

 • Ing. Martin Jelínek, Ph.D. – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • MUDr. Mgr. Jaroslav Maršík – Česká lékárnická komora
 • Mgr. Martin Mátl – Česká asociace farmaceutických firem
 • Ing. Jaroslava Kunová – Asociace nemocnic ČR (pro nemoc zrušeno)
 • Ing. Aleš Martinovský – Porta Medica
 • Ing. Jan Beneš – Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • JUDr. Petr Šustek, Ph.D. – Legislativní rada vlády
 • JUDr. Karel Hlaváček
 • Ing. Pavel Krupička – Oborová zdravotní pojišťovna

Kompletní seznam aktivních účastníků konference

 • JUDr. Jakub Král, Ph.D. (odborný garant Erudikum)
 • JUDr. Radek Policar (náměstek ministra zdravotnictví)
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch (tajemník ministra financí)
 • Mgr. Irena Storová (zástupkyně ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv)
 • Ing. Jaroslava Kunová (výkonná předsedkyně Asociace nemocnic ČR a předsedkyně sekce akutní lůžkové péče) – pro nemoc zrušeno
 • MUDr. JUDr. Petr Honěk (náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP ČR)
 • Ing. Martin Jelínek, Ph.D. (ředitel odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP ČR)
 • Ing. Jan Beneš (Svaz zdravotních pojišťoven)
 • Ing. Pavel Krupička (Oborová zdravotní pojišťovna)
 • prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. (Česká lékařská společnost JEP)
 • MUDr. Mgr. Jaroslav Maršík (právní expert České lékárnické komory)
 • MUDr. Miroslav Palát, MBA (prezident CzechMed)
 • Mgr. Martin Mátl (výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem)
 • JUDr. Petr Šustek, Ph.D. (člen Legislativní rady vlády, Centrum zdravotnického práva PF UK, advokát)
 • Ing. Aleš Martinovský (Porta Medica)
 • Jana Petrenko (Koalice pro zdraví)
 • MUDr. Pavel Hroboň, M.S. (Advance Healthcare Management Institute, bývalý náměstek ministra zdravotnictví)