Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – proběhne 7. ročník semináře | Vzdělávací akce | Erudikum

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – proběhne 7. ročník semináře

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – proběhne 7. ročník semináře

V tomto roce na tradičním semináři Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků zazní neobyčejné množství témat, která rezonují napříč odbornou veřejností. Účastníci se mohou těšit na novinky z oblastí úhradové regulace, notifikovaných osob, evropské legislativy i RZPRO, a to v podání těch nejzasvěcenějších odborníků, zástupců SÚKL, MZ ČR, VZP a ÚNMZ.

Seminář proběhne 27. listopadu 2018 v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.


Hlavními tématy budou:

  • legislativní a exekutivní aktuality roku 2018 v oblasti zdravotnických prostředků
  • detailní představení nové úhradové regulace zdravotnických prostředků
  • harmonogram přípravy SÚKL na převzetí úhradové regulace
  • problematika smluvních výdejců
  • právní režim cirkulace zdravotnických prostředků
  • aktuální informace ohledně situace kolem notifikovaných osob
  • novinky ohledně procesu implementace nových nařízení EU na evropské úrovni
  • opatření SÚKL pro zlepšení vyřizování agendy v Registru zdravotnických prostředků

Účast přislíbili:


Program


08.30–09.15

Prezence účastníků a welcome coffee


09.15–09.25

Úvodní slovo

JUDr. Jakub Král, Ph.D., odborný garant Erudikum; Porta Medica; člen správní rady VZP


09.25–10.00

Legislativní a exekutivní novinky roku 2018

Ing. Aleš Martinovský, Porta Medica

Rok 2018 je v mnoha ohledech přelomový pro celé české zdravotnictví. Již samotný fakt, že nastoupil nový ministr, a to navíc na počátku čtyřletého volebního období poslanecké sněmovny, jasně signalizuje očekávání mnoha změn. A ty se skutečně odehrály jak v rovině personální, tak v oblasti exekutivních či legislativních priorit resortu. Na poli regulace zdravotnických prostředků pak byl rok 2018 ovlivněn především nálezem Ústavního soudu z roku 2017 a dále aktivitami kolem notifikovaných osob, jakož i přípravy adaptace nové legislativy EU.


10.00–11.40

Detailní představení nového systému úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz

JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Legislativní proces novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která reaguje na nález Ústavního soudu a přináší po 20 letech zcela nový systém stanovování úhrad zdravotnických prostředků, se blíží k samotnému závěru. Je proto důležité zrekapitulovat průběh přípravy této novely a její základní stavební kameny, jakož i podrobně vysvětlit vše, co souvisí s následným uvedením nového systému do reálné praxe. Tato část semináře bude velmi interaktivní a bude ponechán široký prostor pro kladení dotazů ze strany účastníků semináře.


11.40–12.00

IT řešení regulace úhrad zdravotnických prostředků a harmonogram přípravy SÚKL

Ing. Petr Koucký, ředitel sekce servisních činností SÚKL

Z pohledu hladkého převzetí agendy od zdravotních pojišťoven bude zcela klíčové, jakým způsobem bude SÚKL připraven v rovině IT řešení zveřejňování nového celosystémového seznamu hrazených zdravotnických prostředků, přijímání ohlášení, jakož i vedení případných správních řízení. Je jasné, že SÚKL může investovat veřejné prostředky teprve v okamžiku, kdy je definitivně schválena nová právní úprava. Přesto je však nutné, aby byla s předstihem provedena důkladná příprava a stanoven harmonogram postupného náběhu nové agendy.


Oběd


13.00–13.30

Opatření SÚKL pro zlepšení vyřizování agendy v RZPRO a přípravy na úhradovou regulaci v personální oblasti

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL

Problematika registrací osob a notifikací zdravotnických prostředků je dlouhodobě zatížena obtížemi technického rázu na straně samotného Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) i nedostatky na straně personálního a procesního zajištění této agendy v rámci SÚKL. Ředitelka SÚKL představí akční plán postupné eliminace těchto problémů a současně účastníky semináře seznámí s průběžnými výsledky všech dosud přijatých opatření. V neposlední řadě bude prezentováno personální a organizační zajištění nové oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků.


13.30–14.00

Problematika smluvních výdejců z pohledu MZ

Mgr. Jan Zapletal, vedoucí oddělení správy zdravotních pojišťoven MZ ČR

Institut smluvních výdejců není žádnou novinkou posledních let. Smluvní výdejci existovali od nepaměti. Problémem posledních let je však skutečnost, že tento zcela výjimečný nástroj zajištění výdeje několika málo skupin zdravotnických prostředků, jež nelze snadno vydávat prostřednictvím standardní sítě poskytovatelů lékárenské péče (lékáren a výdejen zdravotnických prostředků), začal být nadužíván. Na trhu tak existuje celá řada smluvních výdejců, kteří vydávají i zdravotnické prostředky běžně dostupné u standardních výdejců, jako jsou např. pomůcky pro inkontinentní či stomické pacienty, nebo zdravotnické prostředky pro diabetiky. To pak vede k logickým argumentům poskytovatelů lékárenské péče o pozitivní diskriminaci či nerovném konkurenčním boji. Je proto pochopitelné, že aktuálně schvalovaná novela zákona musela na tuto situaci adekvátně reagovat.


14.00–14.40

Role zdravotních pojišťoven v systému nové úhradové regulace zdravotnických prostředků

Mgr. Jan Kust, odbor legislativy VZP ČR

Speciálně VZP ČR zastávala v dosavadním systému stanovování úhrad zdravotnických prostředků na poukaz klíčovou úlohu. Byla de facto tvůrcem pravidel hry a současně tato pravidla aplikovala v praxi při správě svého úhradového katalogu. Tato agenda sice nově přechází na SÚKL, přesto však zůstávají zdravotním pojišťovnám důležité nástroje, které mohou využít s cílem dosažení co nejkvalitnější péče pro své pojištěnce při zachování ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny bude taktéž participovat na všech aktualizacích nového systému a v mezičase budou vstupovat i do procesu úhrady tzv. nekategorizovaných zdravotnických prostředků.


Coffee break


15.05–15.25

Aktuální informace ohledně situace kolem notifikovaných osob

Mgr. Zdeněk Veselý, ÚNMZ

Celý rok 2018 žili čeští výrobci zdravotnických prostředků v existenční nejistotě, zda budou zachovány obě stávající tuzemské notifikované zkušebny a zda budou mít výrobci i nadále možnost certifikovat své zdravotnické prostředky a tyto kontinuálně dodávat na trh. Rozhodnutí designační autority je vhodné doplnit o souvislosti, které musí vyhodnotit management každého výrobce zdravotnických prostředků, aby se celý scénář neopakoval za rok či za dva.


15.25–15.55

Úvahy nad budoucností úhradové regulace nemocničních zdravotnických prostředků

MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident CzechMed

Nález Ústavního soudu vytvořil mimořádný tlak na rychlé zpracování a přijetí nové úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz. V odůvodnění nálezu však bylo zdůrazněno, že i problematika úhradové regulace nemocničních zdravotnických prostředků vyžaduje komplexní systémové zamyšlení a nápravu. Je pochopitelné, že s ohledem na časový tlak neobsahuje aktuálně schvalovaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění komplexní řešení i pro nemocniční zdravotnické prostředky. Je však velmi užitečné zamyslet se nad různými možnostmi uchopení této problematiky v blízké budoucnosti, a to i v kontextu blížícího se dokončení projektu DRG Restart.


15.55–16.00

Závěr semináře